Клисурата

Клисура Ангити Няколко метра по на юг се намира река Ангиста. Точно на това място, където реката се свързва с пещерата, се е оформило уникално с пейзажа и флората си дефиле, което местните наричат „Враус”. Бреговете по дефилето са твърди и каменисти.

Дълбочината на дефилето достига до 80 – 150 м. Водният хоризонт, който оказва влияние на пещерите е един и същ и за дефилето, което оформя много малки и големи пещери. От геоложка гледна точка, дефилето е естествената долина на реката, с дължина от около 15 км, образувало се в течение на еволюцията в пространството между Серес и Драма, между планинските масиви на Пангео и Меникио.

Дефилето е потънала част, произлязла от дълбоките пукна- тини, разсякли мраморния фон, както и от утайките получени в резултат на този процес. Флората в долината включва всякакви видове на дивата природа: лаврово дърво, върба, чинар, елша, тополи, тамариск, а фауната е богата на диви животински видове: полска и скална яребица, диви гълъби, гургулица, кос; кълвачите се срещат по цялото протежение на долината, а в скалите по дефилето са свили гнезда хищници като соколи, ястреби и керкенези.